Slušná Firma

Členství

Chcete-li se k nám přidat, potřebujeme informace, které nám pomohou zjistit, zda-li jsme na stejné misi. Prvním krokem je vyplnění Indexu evoluce.

Jeho vyplnění je nutnou podmínkou pro registraci do našeho spolku, ale může být i cennou zpětnou vazbou na fungování vaší organizace. 

Od firem a organizací vyžadujeme, aby za sebou měli alespoň jeden rok fungování.

 

Abychom si rozuměli, naše komunikace nedrhla a věděli jsme o sobě požadujeme od členů tyto náležitosti:
   – vyplněný profil na webu Slušné firmy
   – uvedené logo Slušné firmy na svých webových stránkách
   – přečtení Manifestu a doporučených knih
   – účast alespoň na jednom živém setkání ročně (pravidelně pořádáme sešlosti jak pro členy, tak pro veřejnost)
– zaplacení členského příspěvku (v dobrovolné výši viz Financování)

Jako každý index je i Index evoluce zjednodušeným popisem složité situace. Jeho hlavním smyslem je pojmenovat základní potřeby pěti entit, kterých se fungování každé organizace týká.


Index evoluce

Míru souhlasu s tvrzeními vyjádřete na škále 1-5:
1 = rozhodně ne
2 = spíše ne
3 = ano i ne
4 = spíše ano
5 = rozhodně ano
x = nelze aplikovat

Vlastníci

1 - Naše organizace se svým podnikáním věnuje konkrétnímu tématu a existuje proto, aby vyřešila nějaký skutečný problém.
2 - Veškeré aktivity naší organizace vyplývají z jasně definovaného poslání, které vyplynulo z odpovědi na otázku: “Proč existujeme a podnikáme?”
3 - Organizace je celkově finančně zdravá (je schopná dostát svým finančním závazkům).
4 - Mezi našimi vlastníky není nikdo s podezřením na nelegální či nemorální chování.
5 - Mezi hlavní cíle naší organizace patří závazky ke snižování sociálního a ekologického dopadu.(sociální dopad = vliv na zdraví a psychickou pohodu lidí).
6 - V oblasti snižování sociálního a ekologického dopadu pravidelně naše kolegy vzděláváme.
7 - Naše účetnictví je poctivé, v místech našeho působení platíme řádně daně.
8 - Všichni lidé v organizaci mají přístup k těm informacím, které potřebují pro samostatné rozhodování, včetně informací o finančních výsledcích a strategii podnikání.
9 - Organizace pracuje systematicky na zvyšování finanční gramotnosti pracovníků tak, aby lépe porozuměli fungování firemních financí, dokázali lépe vykonávat svou práci a mohlise zapojit do veškerého dění ve firmě.
10 - Naši pracovníci mají možnost v nějaké formě firmu spolu-vlastnit v případě, že o to vyjádří zájem.

Pracovníci

11 - Dbáme na to, aby se smysl života většiny pracovníků překrýval se smyslem existence naší organizace.
12 - Pracovníci u nás mají možnost vykonávat pro ně opravdu smysluplnou a pro druhé užitečnou práci.
13 - Pracovníci mají možnost uplatnit svá nadání. V organizaci je podporujeme v tom, jak si nadání najít a dále se v něm zdokonalovat.
14 - V organizaci převažuje pocit, že jsme si rovní - lidé se nedělí na “podřízené” a “nadřízené”.
15 - Po vzájemné dohodě umožňujeme práci na libovolně dlouhý úvazek, flexibilní pracovní dobu či možnost práce z domova, pokud je to proveditelné.
16 - Výkon práce prospívá fyzickému i psychickému zdraví lidí, kteří ji vykonávají, tj. lidé jsou díky výkonu práce fyzicky i psychicky zdravější.
17 - Lidé díky své práci rostou jako lidé: Objevují své silné stránky, stávají se lepší verzí sebe sama.
18 - Výkon práce máme nastavený tak, aby maximálně prospíval i biorytmu všech kolegů, tj. flexibilní začátek i konec, možnost přestávek podle individuální potřeby, bez nočního provozu*
19 - Mzda či jiná forma odměny za práci umožňuje pracovníkům žít důstojný život.
20 - Odměňování (mzda, plat, další odměna) ve firmě patří k průměru či nadprůměru v našem oboru. Pracovníci mají možnost si část prostředků určených na odměny rozdělit mezi sebe dle kritérií a pravidel, které si sami navrhnou.
21 - Poměr mezi mzdou nejlépe a nejhůře placeného pracovníka v organizaci je maximálně 1:10**
22 - Roční míra fluktuace je lepší nebo odpovídá míře fluktuace v naší branži.
23 - Nábor nových pracovníků probíhá za účasti a spolurozhodování jejich budoucích kolegů.
24 - Na zodpovědnější pozice přijímáme prioritně kolegy či členy naší komunity; teprve pokud to není možné, hledáme lidi zvenku.
25 - Podporujeme ekologické chování našich lidí - např. jízdu na kole do práce (tj. máme zázemí pro cyklisty), pěší chůzi, případně veřejnou dopravu, v kanceláři pijeme kohoutkovou vodu, nepoužíváme jednorázové obaly či nádobí.
* Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny řadí noční práci mezi “pravděpodobné karcinogeny. Více viz: http://bit.ly/3lu9AKS. Proto je noční práce ospravedlnitelná pouze v život ohrožujících provozech jako je zdravotnictví, záchranářství nebo energetika.

** Z lidské biologie plyne, že čím vyšší rozdíly v dělení výnosů, tím vyšší pocity nespravedlnosti. Čím vyšší pocity nespravedlnosti, tím méně důvěry a více konfliktů. Kvalita života se začíná snižovat. Z tohoto důvodu už Platón doporučoval, aby nejbohatší člověk v obci měl maximálně čtyřnásobek příjmů/jmění toho nejchudšího. V mnoha firmách ze zelené a tyrkysové fáze vědomí proto existují maximální stropy v rozdílech mezi nejvyšší a nejnižší odměnou (např. Corporacion Mondragon 1:9, Ben & Jerry’s Ice Cream 1 : 5, Semco 1:10,..).

Zákazníci

26 - Naše produkty či služby řeší podstatné problémy lidí a/nebo prokazatelně zvyšují kvalitu jejich života. Bez naší služby/produktu by měl jejich život nižší kvalitu.
27 - Díky našim produktům/službám se lidé uzdravují, stávají se více sami sebou.
28 - Vyrábíme produkty, které mají maximální možnou životnost a jejichž části lze dobře opravit. V případě nevýrobních organizací podporujeme naším jednáním firmy s touto filozofií.
29 - Pečlivě se vyhýbáme přehnanému rozšiřování variant našich produktů (např. nekonečno barevných variant, mnoho různého přáslušenství)*.
30 - Na naše výrobky/služby poskytujeme záruku bez podmínek a kliček.
31 - Zákazník má při rozhodování o nákupu veškeré dostupné a nezmanipulované informace, není do nákupu tlačen ani k němu jakkoli cíleně manipulován.
32 - Aktivně vytváříme příležitosti k otevřené diskuzi s našimi zákazníky (online i na živo), kde zjišťujeme jejich zpětnou vazbu, která slouží ke zlepšování vztahu nás a klientů.
33 - Máme změřený sociální i ekologický dopad našich produktů (toxicita, CO2, odpady, energie, voda,...) a veškeré informace sdílíme se zákazníky.
34 - K našim zákazníkům se chováme jako „k lidem“; chceme, aby kontakt s námi (v rámci celého distribučního řetězce) byl pro zákazníka co možná nejvíce příjemný.
35 - Nepoužíváme žádné techniky manipulativního marketingu (green-, good- a jiný washing, slevy, soutěže,...) ani jednostranně výhodné smlouvy psané drobným písmem a složitým právnickým jazykem. Fungujeme na principu “matteringu” (více viz záložka “mattering”), tj. transparentně sdělujeme pravdivé informace.
36 - Hrajeme fair-play hru nejek vůči klientům, ale i k dodavatelům a konkurentům.
*Čím více variant, tím větší ekologická a často i sociální zátěž. Toto se nevztahuje na umělecké provozy, kdy je každý kus originál.

Komunita

37 - Firma se aktivně zapojuje do života sousedské komunity či komunit a v místech svého působení podporuje lokalizaci tamního života.
38 - Firma je aktivní součástí komunity nebo komunit také v online prostoru, kde se věnuje osvětě svého tématu a aktivně se zapojuje do diskuze.
39 - Přebíráme odpovědnost za škody, které v místech našeho podnikání (včetně míst odkud pochází naše zdroje) naší činností vznikají (toxické látky, zvýšená doprava, hluk, odpady,...)
40 - Podnikáme aktivní kroky k tomu, abychom zvyšovali kvalitu života a stav životního prostředí v místech našeho působení (včetně míst odkud pochází naše zdroje).
41 - Budujeme partnerské vztahy s místními organizacemi, jejichž činnost pomáhá rozproudit komunitní život a/nebo zlepšuje životní prostředí.
42 - V rámci možností využíváme lokálních dodavatelů, používáme suroviny z místních zdrojů.
43 - Pokud je to možné, nabízíme pracovní místa pro lidi s nízkými příjmy, hendikepem či jiným znevýhodněním z míst, kde podnikáme.
44 - Věnujeme část zisku či jiné formy energie na podporu aktivit v místě našeho působení.
45 - Podporujeme kolegy při organizaci skupinových dobrovolnických aktivit.

Planeta

46 - Naše produkty, služby či další aktivity zlepšují životní prostředí/zdraví planety (snižují emise, toxicitu, zvyšují biodiverzitu, ochraňují vodu, zvyšují kvalitu půdy,...)
47 - Jak moc je to možné, naše produkty navrhujeme tak, aby obsahovaly co nejvyšší podíl odpadů, tj. upcyklovaných surovin a materiálů, případně surovin z obnovitelných zdrojů. V případě nevýrobních organizací podporujeme naším jednáním firmy s touto filozofií.
48 - Naše produkty navrhujeme tak, aby je bylo maximálně možné upcyklovat - tj. potom, co doslouží je dostat do podoby produktů se stejnou hodnotou. V případě nevýrobních organizací podporujeme naším jednáním firmy s touto filozofií.
49 - Stanovili jsme si za cíl postupné zvyšování podílu upcyklovatelných a biologicky odbouratelných materiálů.
50 - Nepoužíváme žádné tištěné reklamní, propagační tiskoviny ani předměty.
51 - Máme změřené CO2 aktivit naší organizace, vypracovali jsme plán na jeho snižování a na jeho implementaci pravidelně pracujeme.
52 - Ve firmě usilujeme o snižování spotřeby energie, vody a produkce emisí a odpadu a pravidelně vyhodnocujeme, jak se nám daří.
53 - Trvale snižujeme spotřebu vody. Také využíváme dešťovku.
54 - Spolupracujeme s našimi největšími dodavateli, obchodními partnery a zákazníky na snížení ekologického dopadu aktivit prováděných ve jménu naší firmy.
55 - Kdekoli to je možné, zahrnujeme ekologické cíle mezi zodpovědnosti kolegů.
56 - Nechali jsme provést nezávislý rozbor toxicity materiálů a surovin používaných v našich produktech a výrobních procesech a pracujeme na jejím snižování.
57 - Balené výrobky balíme výhradně do odpadních materiálů. Stanovili jsme si za cíl trvalé snižování objemu obalových materiálů.
58 - Ve firmě kompostujeme veškerý odpad biologického původu.
59 - Zvyšujeme podíl využívání obnovitelné energie.
60 - Na našich sociálních a ekologických standardech se snažíme vylaďovat i s našimi dodavateli.
61 - Máme ve firmě jednotlivce nebo tým, který/kteří aktivně a pravidelně informují ostatní o ekologických dopadech naší činnosti.
62 - Žádáme či vybízíme naše dodavatele ke kontrole snižování energií a k využití energií z obnovitelných zdrojů.
63 - Žádáme či vybízíme naše dodavatele ke snižování objemu odpadu.
64 - Žádáme či vybízíme naše dodavatele ke kontrole a snižování spotřeby vody (a k zavedení recirkulace a rekuperace použité vody).
65 - Podporujeme regenerativní přístup (tedy ne jen udržitelný) pro veškeré naše podnikatelské, komunitní, dodavatelské, odběratelské aktivity a vztahy.
66 - Svou činností přispíváme k osvětě regenerativního přístupu k planetě ve vztahu k zákazníkům a komunitě.

Komunita firem a neziskovek usilující o změnu toho, jak se u nás podniká a pracuje: Od jednostranné kumulace zisku a externalizace škod, k obecné prospěšnosti a zodpovědnosti. 

Kontakt